64/70
     cestou na Mezipotoky         14-05-2010 11:32:24
 
14 1132 24