52/55
     Pavel v akci         29-08-2010 11:32:32
 
29 1132 32