97/150
     nad Baretdburgem         26-08-2009 16:11:59
 
0826  1611 59