13/150
     v kostele         22-08-2009 21:17:25
 
0822  2117 25