12/150
     v kostele         22-08-2009 21:14:26
 
0822  2114 26