47/235
     sestup do tábora         18-06-2009 11:42:45
 
0618 114246