153/195
     rozhledy         23-07-2013 12:08:28
 
23 1208 28