65/195
     potok         16-07-2013 08:47:29
 
16 0847 29