97/225
     duha v Goreme         21-05-2011 18:41:45
 
0521 18 41 45