73/225
     cestou ke hradu Uchisar         21-05-2011 09:22:45
 
0521 09 22 45