70/225
     cestou ke hradu Uchisar         21-05-2011 09:17:44
 
0521 09 17 44