10/260
     cestou do Naitwaru         19-10-2017 08:31:15
 
1019  0831 15