1/260
     v Istanbulu         16-10-2017 14:31:11
 
1016  1431 11